Od dopolnilne dejavnosti na kmetiji Buser do zelene tehnologije varstva ekosistemov

 

Vlagatelj: Staška Buser – nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Partnerji: Turistično olepševalno društvo Ponikva, Občina Šentjur, Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Celje

Namen operacije je povečanje storilnosti, ter širitev dopolnilne dejavnosti na samooskrbni ekološki kmetiji Buser, tako po drugih panogah, kot po obsegu. Vzpostavili se bodo pogoji za trajnostno gospodarjenje na kmetiji, izboljšanje ekonomske uspešnosti, ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja majhne ekološke kmetije. Hkrati pa se bo z operacijo ohranjalo zaščitena območja, in območja z omejenimi dejavniki, ter v izvedbo aktivnosti v operacijo vključevalo ranljive skupine. Predmet operacije je nakup specialne sodobne strojne opreme, ki nam bo omogočila varno in učinkovito  delo na vseh terenih območja Lokalne akcijske skupine »Od Pohorja do Bohorja«. Predvidena je tudi demonstracija dela – primer dobre prakse – izvajanje del na zavarovanem območju Natura 2000, rastišču velikonočnice na Boletini na Ponikvi.

Operacije predvideva aktivnosti:

  • izvedba strokovnih smernic za dolgotrajno pravilno ohranjanje zaščitenega območja rastišča velikonočnice v Boletini,
  • nakup specializirane strojne opreme, primerne za obdelavo občutljivih zavarovanih območij,
    • tisk zloženke z naravovarstveno tematiko,
    • predstavitvena delavnica z demonstracijo primera dobre prakse (na rastišču velikonočnice na Boletini).

Celotna vrednost operacije: 72.027,72 EUR

Znesek sofinanciranja CLLD: 49.999,47 EUR

Več informacij:

  • spletna stran Programa razvoja podeželja
  • spletna stran Evropske unije

Mehanizacija: